• Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 50.00 €

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Εισαγωγή
Η ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΛΑΣΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΓΚΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή
Αττικής, οδός Αγίου Ιωάννου αριθ. 82 με ΑΦΜ 801177051, ΔΟΥ Χολαργού, αρ.
Γ.Ε.ΜΗ. 150890201000, τηλέφωνο επικοινωνίας το 2160703865 και
info@coco.com.gr (εφεξής η «Εταιρεία»), με σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και στη
διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, έχει θεσπίσει
και εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής
«Πολιτική Απορρήτου»).
Μέσω της Πολιτικής Απορρήτου, σας παρέχουμε τις απαραίτητες αναγκαίες
πληροφορίες, αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που μας παρέχετε, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης.
Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται πάντοτε από
τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (EE)
2016/679 – GDPR (εφεξής «ΓΚΠΔ»), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν.
3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και
κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).
2. Ποια δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση
Οφείλουμε, κατ’ αρχάς, να σας ενημερώσουμε ότι, τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που μας παρέχετε με σκοπό την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό
κατάστημά μας είναι αναγκαία για εμάς, στο πλαίσιο εκπλήρωσης νομικών και
συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω σύναψη της
αίτησης/σύμβασης πώλησης/παροχής υπηρεσιών, για την τιμολόγηση των
προϊόντων/υπηρεσιών, για την εκπλήρωση των εννόμων υποχρεώσεών μας, που
απορρέουν από τη νομοθεσία, στο πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών και εν τέλει,
για τη συμμόρφωσή μας προς τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας του
καταναλωτή.
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση τα ακόλουθα προσωπικά
δεδομένα σας, στις εξής περιπτώσεις:
1 η περίπτωση:
Κατά την είσοδος στον ιστότοπό μας με σκοπό την παροχή εξατομικευμένων
υπηρεσιών προς εσάς την ασφάλεια και σταθερότητα του συστήματος:
 διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
Η νομική βάση για την ως άνω επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο
διάθεσης του ιστοτόπου μας στο ευρύ κοινό και παροχής υπηρεσιών προς αυτό.
2 η περίπτωση:
Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ενότητα
«Επικοινωνία» με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας και τη βέλτιστη εξυπηρέτησή
σας:
 όνομα, επώνυμο, email και περιεχόμενο του μηνύματος
Η νομική βάση για την ως άνω επεξεργασία είναι α) η μεταξύ μας σύμβαση, β) η
έννομη υποχρέωσή μας, βάσει του καταναλωτικού δικαίου και γ) έννομο συμφέρον,
στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας
3 η περίπτωση:
Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σκοπό την
επικοινωνία μας μαζί σας και τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας αλλά και τη διαχείριση
τυχόν αιτημάτων ή παραπόνων σας:
 email, όνομα, επώνυμο, περιεχόμενο του μηνύματος
Η νομική βάση για την ως άνω επεξεργασία είναι α) η μεταξύ μας σύμβαση, β) η
έννομη υποχρέωσή μας, βάσει του καταναλωτικού δικαίου και γ) έννομο συμφέρον,
στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας


4 η περίπτωση:
Κατά την παραγγελία – αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με
σκοπό τη διαχείριση/διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, την τιμολόγηση, την
τήρηση των φορολογικών μας υποχρεώσεων αλλά και την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση σας:
 όνομα, επώνυμο, email, στοιχεία διεύθυνσης χρέωσης και αποστολής
παραγγελίας, στοιχεία απόδειξης ή τιμολόγησης, τηλέφωνο επικοινωνίας
Η νομική βάση για την ως άνω επεξεργασία είναι α) η μεταξύ μας σύμβαση και β) οι
έννομες υποχρεώσεις μας.
4. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών
Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται μέσω του ιστοτόπου της ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα σας (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη
φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις,
δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο
προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για
εμάς. Σε περίπτωση που από πλευράς σας παρέχονται αυτά στο πλαίσιο της
επικοινωνίας μας με σκοπό την υποβολή κάποιου αιτήματος ή και παραπόνου η
επεξεργασία αυτών πραγματοποιείται με βάση τη ρητή συγκατάθεση σας ή εάν
θεωρηθεί ότι υφίσταται λόγος υποστήριξης των νομικών αξιώσεων μας.
5. Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους
Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας δεν απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν
έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18 ο ) έτος της ηλικίας τους.
Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από ανήλικα πρόσωπα.
Διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ανήλικο πρόσωπο
έχει διαθέσει δεδομένα του σε εμάς, χωρίς τη συγκατάθεση του νομίμου
αντιπροσώπου του, να προβούμε σε διαγραφή των εν λόγω δεδομένων. Εάν
αντιληφθείτε ότι ανήλικο πρόσωπο έχει παράσχει δεδομένα του σε εμάς, χωρίς τη
συγκατάθεση του νομίμου αντιπροσώπου του, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε
μαζί μας.

Πάντως, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε
σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε
παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία
είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών. Στην περίπτωση κατά την
οποία ο ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη
μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το
νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου (άρ. 8 ΓΚΠΔ συνδυαστικά με άρ. 21 ν.
4624/2019).
6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς στο πλαίσιο της μεταξύ μας
σχέσης (π.χ. λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελίας, προσφορά οιασδήποτε
συνδρομής κατά την αναζήτηση και εκτέλεση των παραγγελιών σας, απάντηση τυχόν
ερωτημάτων σας, κ.λπ.) τυγχάνουν επεξεργασίας από:
1. το εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο αρμόδιο προσωπικό της
Εταιρείας μας δεσμευόμενο από απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα,
2. συνεργάτες της Εταιρείας μας, στους οποίους η Εταιρεία σύμφωνα με το άρ. 28
ΓΚΠΔ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της
(εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχει διασφαλίσει την
σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, όπως
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφορών για την
αποστολή των παραγγελιών σας, τρίτοι συνεργάτες - τεχνικές εταιρείες στα
πλαίσια διαχείρισης του ιστοτόπου και παροχής υπηρεσιών,
3. δημόσιους φορείς και αρχές, όπως δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητες
αρχές, αρμόδιες αρχές, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε
προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.
7. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων
Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις επιταγές της
νομοθεσίας, ειδικότερα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, για
όσο απαιτεί η φύση και ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το
εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για όλη
τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και των επιμέρους
συμβατικών δεσμεύσεών μας, αναλόγως της φύση αυτής, λαμβανομένων υπ’ όψιν
των έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας μας και τυχόν νομικών αξιώσεων που
δύναται να προβληθούν εξ αυτής, ώστε αναλόγως να αιτιολογήσουν το χρόνο
διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Επιπλέον, σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης με την Εταιρεία, τα δεδομένα σας
που έχουν ληφθεί και τύχει επεξεργασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο (π.χ.
αποστολή παραγγελίας και ακύρωση αυτής, σχετική επικοινωνία στο πλαίσιο
εξυπηρέτησης, υπαναχώρηση κ.λπ.), διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5)
ετών, υπό την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας ή έγερσης σχετικών αξιώσεων
που παρατείνουν το χρόνο τήρησης αυτών.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζουμε ως μέγιστο διάστημα διατήρησης τα είκοσι (20) έτη
(γενική παραγραφή αξιώσεων), με δυνατότητα παράτασης του ως άνω χρόνου σε
περίπτωση έγερσης οποιασδήποτε μορφής αξίωσης ή εκκρεμούς δικαστικής διαμάχης
ή ένδειξης ελέγχου από δημόσιες αρχές. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού
διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πλέον αναγκαία, θα διαγράφονται με ασφαλή
και μη ανακτήσιμο τρόπο.
8. Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων
Δε διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή
Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο
προστασίας (βάσει Απόφασης Επάρκειας ή πιστοποίησης). Οιαδήποτε διαβίβαση
ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού
πλαισίου, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε σχετικώς.
9. Τα δικαιώματά σας με βάση τον ΓΚΠΔ
Κάθε επισκέπτης, εγγεγραμμένος χρήστης, πελάτης μας, ως υποκείμενο δεδομένων,
δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται
στο ΓΚΠΔ και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού, αλλά και την κείμενη εθνική
νομοθεσία και ειδικότερα:
1. Δικαίωμα ενημέρωσης, ανακοίνωσης και πληροφόρησης για την άσκηση των
δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να
ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως
αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου).
2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15
ΓΚΠΔ). Η Εταιρεία μας θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος.
3. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών
δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
4. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»),
υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της
Εταιρείας για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι
παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας, αλλά δεν ενδείκνυται η
διαγραφή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
6. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται
με αυτοματοποιημένα μέσα ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (άρ. 20
ΓΚΠΔ). Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν
και μας έχετε παράσχει, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο
από μηχανήματα μορφότυπο.
7. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας,
στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς
εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (άρ. 21 ΓΚΠΔ) και ειδικότερα εναντίωσης
στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης προφίλ (άρ. 22 ΓΚΠΔ).
8. Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ)
οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η
νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την
ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την
ανάκληση.
9. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο
κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή
τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των
δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβαίνει το ΓΚΠΔ (άρ.
77 ΓΚΠΔ). Αρμόδια Εποπτική Αρχή, στην Ελλάδα, είναι η Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30
210 6475600, contact@dpa.gr).

10. Πώς θα ασκήσετε τα δικαιώματά σας με βάση τον ΓΚΠΔ:
Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με έναν από τους τρόπους που
ακολουθούν:
 Είτε αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@coco.com.gr
 Είτε με επιστολή στη διεύθυνσή μας ή αυτοπρόσωπη παράδοση στο φυσικό
μας κατάστημα
Τα σχετικά αιτήματά σας θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά
στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με τη ρητή επιφύλαξη της Εταιρείας να
ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, με σκοπό την ταυτοποίηση και
επιβεβαίωση των στοιχείων σας.
Τα ως άνω αιτήματά σας θα εξετασθούν με τη συμπλήρωση και αποστολή του
εντύπου άσκησης δικαιωμάτων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και υπό τις
ρητές οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.
Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες
ενέργειες εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας, εκτός
εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από
ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές, βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα
να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε
ενημέρωση σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από την
υποβολή του.
11. Πως διασφαλίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας
Η Εταιρεία μας μεταξύ άλλων φροντίζει για τη λήψη επαρκών και κατάλληλων
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο
επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων κατά την επεξεργασία και ιδίως από τυχαία ή
παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή
υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία αλλά και τη διαφύλαξη τόσο της
τεχνικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ.
12. Δηλώσεις της Εταιρείας μας
1. Δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν
προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή τον ιστότοπο ή τη χρήση αυτού. Ο
επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός
του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.
2. Δεν λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.
3. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε
στιγμή. O χρήστης θα ενημερώνετε για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε
φορά στον ιστότοπο θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοση. Για το λόγο αυτό
ο επισκέπτης οφείλει να ενημερώνεται και να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα
πολιτική.

Παράρτημα Α: Σημαντικοί Ορισμοί


«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο χρήστης του ιστοτόπου,
ο πελάτης/καταναλωτής του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο οποίος προβαίνει σε
παραγγελία και αγορά προϊόντος/υπηρεσίας, ο εγγεγραμμένος χρήστης, και
οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, έρχεται σε επαφή με τον ιστότοπό μας.
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που μπορεί να
ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο (το «Υποκείμενο»), όπως το
ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο,
κινητό), η ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail), κ.ά.
«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη
χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η
διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση
πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή
διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε
γνώση της Εταιρείας, είτε απευθείας από εσάς μέσω του ιστοτόπου, είτε στο πλαίσιο
των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν.
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: Η ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΛΑΣΙΩΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΓΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αγία
Παρασκευή Αττικής, οδός Αγίου Ιωάννου αριθ. 82 με ΑΦΜ 801177051, ΔΟΥ
Χολαργού, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150890201000, τηλέφωνο επικοινωνίας το 216 070 3865 και
info@coco.com.gr η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«Εκτελών την Επεξεργασία»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η
υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για
λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
«Αποδέκτης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος
φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε
πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
«Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή
φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον
εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του
υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα
να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Παράρτημα Β: Στοιχεία επικοινωνίας

1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
Επωνυμία: «ΒΛΑΣΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΓΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έδρα: Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Αγίου Ιωάννου αριθ. 82, ΤΚ:
15342
ΑΦΜ/ΔΟΥ: 801177051, ΔΟΥ Χολαργού
Γ.Ε.ΜΗ.: 150890201000
Τηλέφωνο: 2160703865
E-mail: info@coco.com.gr
Website: www.coco.com.gr
2. Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή):
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Website: www.dpa.gr

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ Cookies

1. Τι είναι τα Cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, τα οποία τοποθετούνται μέσω του
προγράμματος περιήγησης του χρήστη/επισκέπτη του ιστοτόπου, στον υπολογιστή ή
στη φορητή συσκευή του, όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο. Η χρήση των cookies
πραγματοποιείται ιδίως προκειμένου να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας
περισσότερο λειτουργικό και προσφιλή προς εσάς. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον
ιστότοπο μας, θα σας ζητείται να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies ή ορισμένα
από αυτά. Εφόσον επιλέξετε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στον ιστότοπο,
αποδέχεσθε τουλάχιστον τη χρήση των cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για τη
λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και τα οποία δεν είναι δυνατόν να
απενεργοποιήσετε.
2. Τι είδους Cookies χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας
Στον παρόντα ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες Cookies:
A. Απολύτως απαραίτητα: Αυτά τα Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη
λειτουργία του ιστοτόπου μας, για να μπορέσετε να περιηγηθείτε στον
ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως να έχετε
πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του. Χωρίς αυτά, οι παρεχόμενες προς εσάς
υπηρεσίες, όπως η εγγραφή σας, το καλάθι αγορών ή η ηλεκτρονική χρέωση,
δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν.
B. Προτιμήσεων: Tα Cookies αυτά αποσκοπούν στην παροχή εξατομικευμένης
και βελτιωμένης λειτουργικότητας προς εσάς, όταν επισκέπτεστε τον
ιστότοπο, ανάλογα με ορισμένα κριτήρια στο τερματικό χρήστη (π.χ.
φυλλομετρητής που χρησιμοποιείται, τοπικές ρυθμίσεις του σημείου
πρόσβασης υπηρεσίας, κ.λπ.).
C. Στατιστικά: Τα στατιστικά Cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες
πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση του
ιστοτόπου μας (π.χ. ποιες σελίδες του ιστοτόπου μας γίνονται αντικείμενο
συχνών επισκέψεων, εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος, κ.ά.). Τα cookies
αυτά δεν προβαίνουν σε ταυτοποίηση του χρήστη/επισκέπτη του ιστοτόπου,
αλλά οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές και
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του
ιστοτόπου μας.
D. Στόχευσης - διαφήμισης: Τα Cookies διαφήμισης αποσκοπούν στο να
λαμβάνουμε πληροφορίες για το ενδιαφέρον σας προς τον ιστότοπό μας και
για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων, που συνδέονται με τα
ενδιαφέροντά σας. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο αυτό,
ενδέχεται πληροφορίες που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, να διαμοιραστούν με τρίτους παρόχους
υπηρεσιών κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων.
Με την είσοδό σας στον ιστότοπο, λαμβάνετε γνώση σχετικού μηνύματος για τη
χρήση cookies από εμάς, στο οποίο καλείσθε να επιλέξετε τις κατηγορίες των
cookies, τις οποίες επιθυμείτε να αποδεχθείτε. Με την ανωτέρω επιλογή, παρέχετε
ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση της συγκεκριμένης κατηγορίας cookies,
τηρουμένου σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου των επιλογών σας από εμάς.
3. Τι επιλογές έχετε;
Μπορείτε είτε να προχωρήσετε στην αποδοχή όλων των cookies και λοιπών
μηχανισμών («Αποδοχή»), πράγμα που θα σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση σε όλες
τις λειτουργικότητες της ιστοσελίδας, είτε να αρνηθείτε οποιοδήποτε μη αναγκαίο
cookie («Απόρριψη») ή να προχωρήσετε με ρυθμίσεις των επιλογών σας για τα
cookies («Ρυθμίσεις» - «Αποθήκευση ρυθμίσεων»).
Τα Αναγκαία τοποθετούνται με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας. Καθώς είναι
εντελώς απαραίτητα είτε από τεχνικής άποψης, είτε για να σας προσφέρουμε τις
υπηρεσίες ή λειτουργικότητες που επιλέγετε, η νομοθεσία μας επιτρέπει να τα
τοποθετούμε χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια ή συγκατάθεση από εσάς.
Επιλέγοντας το κουμπί «Απόρριψη», που θα βρείτε τόσο δίπλα από την αρχική
βασική ενημέρωση που σας παρέχουμε, όσο και το «Χ» στην αναδυόμενη
πληρέστερη ενημέρωση (banner), συνεχίζετε την πλοήγησή σας μόνο με τα
Αναγκαία.
Τα Προτιμήσεων, τα Στατιστικά και τα Cookies Στόχευσης/Διαφήμισης
τοποθετούνται εφόσον επιλέξετε το κουμπί «Αποδοχή» που θα βρείτε τόσο δίπλα
από την αρχική βασική ενημέρωση που σας παρέχουμε, όσο και κάτω από την
αναδυόμενη πληρέστερη ενημέρωση.
Σε κάθε περίπτωση, παραμένει στη διακριτική σας ευχέρεια να ελέγχετε τη χρήση
των cookies, να εναντιωθείτε στη χρήση τους και να ανακαλείτε, όποτε το επιθυμείτε,
τη συγκατάθεσή σας, μέσω της ανωτέρω διαδικασίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστοτόπους και να
ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσετε.
o Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/kb/278835
o Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

o Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
o Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
o Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042
4. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, διατηρουμένων των δικαιωμάτων σας, όπως προβλέπονται στο Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (άρ. 13 επ. ΓΚΠΔ) και στην
Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας.
5. Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και
επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπό μας.

Τελευταία ενημέρωση: 30/7/2020
Σας ευχόμαστε καλή και ασφαλή πλοήγηση!

Στη διάθεσή σας
Η Ομάδα του Coco!